Privacyverklaring

Versluys Bouwgroep, met zetel in 8400 Oostende, Zandvoordestraat 465, vindt de bescherming van

uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening gegevensbescherming (“AVG”).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen
 • Niet verkopen
 • Zorgvuldig beveiligen

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze privacyverklaring dan kan u steeds contacteren door een email (privacy@groepversluys.be) te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hieronder.

Toepassingsgebied

Versluys Bouwgroep is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door Versluys Bouwgroep worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan Versluys Bouwgroep zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Versluys Bouwgroep zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Versluys Bouwgroep verwerkt.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Versluys Bouwgroep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Versluys Bouwgroep verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om de persoonsgegevens van haar klanten, de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Versluys Bouwgroep kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

 • Identiteitsgegevens (naam, adres, emailadres, gsm-nummer)
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid (rijksregisternummer,
  identiteitskaartnummer)
 • Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, bankrekeningnummer)
 • Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie)
 • Gegevens met betrekking tot websitebezoek (IP-adres, duurtijd en uitgevoerde kliks)
 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

Waarom verwerken wij Persoonsgegevens?

Versluys Bouwgroep verwerkt Persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

Het leveren van onze diensten aan klanten
Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, hun medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze klanten te kunnen uitvoeren. Tevens houden wij bij wanneer en op welke wijze er gecommuniceerd wordt met onze klanten. Het
doeleinde voor deze verwerkingen is ons klantenbeheer. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klant

Financiële administratie
Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens teneinde onze eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Deze verwerking behoort enerzijds tot ons gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten. Anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Versluys Bouwgroep om onze boekhouding
te voeren.

Onderhouden van onze klantenrelatie
Versluys Bouwgroep wenst haar klantenrelatie te onderhouden. Om die reden kunnen wij uw contactgegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten die u mogelijks kunnen interesseren of om u uit te nodigen voor evenementen waar u mogelijks in geïnteresseerd kunt zijn. Het versturen van dergelijke mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang en is bovendien ook in het belang van onze klanten. Klanten kunnen zich steeds van dergelijke mailings uitschrijven.

Direct Marketing
Versluys Bouwgroep verwerkt identiteits- en contactgegevens van prospecten in het kader van direct marketing. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om contactgegevens van mogelijke nieuwe klanten te verwerken. Het versturen van nieuwsbrieven of brochures gebeurt steeds mits uw toestemming.

Tevens houden wij bij welke IP-adressen onze website bezoeken, hoe lang deze op onze website blijven en waar er wordt geklikt. Deze informatie dient louter voor de analyse van onze website zodat wij onze website kunnen verbeteren waar nodig. De informatie wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens die elders worden verzameld

Rekruteringsdoeleinden
Versluys Bouwgroep verzamelt Persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaatwerknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Versluys Bouwgroep neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Toegang door en doorgifte aan derden

Versluys Bouwgroep verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstreken uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anderzijds geven wij uw persoonsgegevens soms door aan partijen die ons bijstaan bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons of voor het doeleinde waarvoor wij beroep op hen doen. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Duur van de verwerking

Versluys Bouwgroep houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

Versluys Bouwgroep verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen.

De aan Versluys Bouwgroep bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Versluys Bouwgroep desgevallend bij de verwerker op servers in België of de Europese Unie. Daarnaast kunnen Persoonsgegevens bewaard worden op servers bij Verwerkers in de Verenigde Staten. Het gaat hierbij evenwel steeds om Verwerkers die aangesloten zijn bij de EU-US Privacy Shield.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Versluys Bouwgroep. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar privacy@groepversluys.be . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.

Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.

Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Contactgegevens

Versluys Bouwgroep - Zandvoordestraat 465 - B-8400 OOSTENDE - 059/70.89.83
privacy@groepversluys.be